Младежки дейности - информация

Николай Шампилев

Ст.експерт "Младежки дейности"

Община Казанлък

Тел. 0431/98255

Мобилен: 0889315231

email: nshampilev@abv.bg

 

Златка Стоева

Ст.експерт ,,Младежки дейности”

Община Казанлък

Тел: 0431/ 98255

Мобилен: 0988924404

e-mail: zstoeva@municipality-kz.org; stoevakz@abv.bg 

Подготвя и осъществява мероприятия, свързани с развитието на общинската политика относно младите хора.

Области на дейност:

- Социално включване и приобщаване към обществения живот;

- Социални, културни, спортни и творчески дейности за младите хора;

- Повишаване на мотивацията сред младите;

- Подпомага дейността на младежките организации като анализира, планира, организира, наблюдава и оценява младежката политика въз основа на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младежите;

- Подпомага изготвянето на младежки проекти, финансирани от различни източници, включително от европейски фондове.

Община Казанлък провежда последователна и целенасочена политика на подкрепа за младите хора и насърчаване на тяхното личностно и професионално развитие. В тази връзка, в структурата на общинска администрация функционира отдел „Стратегическо планиране и проекти”, една от задачите на който е да подпомага младите хора в реализирането на различни инициативи, насочени към самите тях.  През годините са реализирани различни по обем и съдържание проекти и инициативи с активното участие на младите хора от общността.

Общинска администрация Казанлък насърчава и подпомага младежите от общината в организирането на благотворителни акции и кампании, насочени към млади хора в неравностойно положение.

 

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.