Служебнa бележка за липса на задължения


Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с необработен и фасониран дървен материал


Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение


Издаване на разрешение за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения


Категоризиране на заведения за хранене и развлечения


Категоризиране на място за настаняване


Издаване на заверено копие на заповед, договор


Удостоверение за имот, че не е общинска собственост и заверяване на молба декларация за имота


Удостоверение за имот, който не е актуван като общинска собственост


Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирано място за настаняване и издаване на удостоверение


Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


     
  • 1
  •  
гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.