Удостоверение за нов административен адрес

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА3-42/ Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Правно основание/ нормативни документи/: Закон за кадастъра и имотния регистър - §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, §1, т. 1

Издаване на разрешително за отсичане (окастряне) на дървесни и храстови видове

Наименование на услугата: Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси Правно основание/ нормативни документи/: ЗОСИ; Наредба №1/93 на МТРС; Наредба №4 на Общинск

Искане за извозване на строителни отпадъци и пръст

Наименование на услугата: /СУНАУ OБА8-7/Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията н

Искане за кастрене и отсичане на дървета

Наименование на услугата: Искане за издаване на разрешително за отсичане /окастряне/, на дървесни и храстови видове Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територ

Заявление за издаване на удостоверение за характеристиките на имот

    Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за характеристиките на имот. Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общин

Искане за установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа чл.159, ал.3 от ЗУТ

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА5-2/ Искане за установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа  Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуг

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири - публична общинска собственост

Наименование на услугата: Заявление за издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири - публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения. Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определ

Искане за получаване изходни данни за трасиране на поз.имот и координатен регистър

  Наименование на услугата:   Искане за получаване изходни данни за трасиране на поземлен имот и координатен регистър. Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени

Заявление за изменение на кадастралния план/на основание §4, ал.2 от ЗКИР и §5, ал.1 от ПЗР на Наредба № 05/3/

Наименование на услугата: Заявление за изменение на кадастралния план Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за кадастър

Искане за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА3-1/ Удостоверение за идентичност на поземлен имот Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

Искане за изменение на ПУП, пореда на § 8 от ПР на ЗУТ

Наименование на услугата: Изменение на ПУП Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за за устройство на територията-  

Заявление за отписване от списъка на поземлени имоти предоставени на община Казанлък по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ

Наименование на услугата: Отписване от списъка на поземлени имоти предоставени на община Казанлък Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каз

Заявление за издаване на удостоверение за съборена сграда

  Наименование на услугата: Заявление за издаване на удостоверение за съборена сграда Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанл

Уведомление във връзка с чл.197, ал.1 от ЗУТ за премахване на законен строеж

Наименование на услугата: Уведомление за премахване на строеж. Правно основание/ нормативни документи/: Закон за устройство на територията - чл.197, ал.1 . Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.   &n

Заявление за нанасяне в кадастралния план на геодезическо заснемане и издаване на удостоверение по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР

Наименование на услугата: Заявление за нанасяне в кадастралния план на геодезическо заснемане и  издаване на удостоверение. Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услу
     
  • 1
  •  
гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.